Pályázati felhívás a 1221 Budapest, Játék u. 2-12. szám (Budafoki Szomszédok Piaca) alatti Ü-01 jelű 23,8 m2 területű üzlethelyiség bérbevételére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA

Cím                                                                                                           Minimális bérleti díj:

————————————————————————————————————————-

1221 Budapest, Játék u. 2-12. szám (Budafoki Szomszédok Piaca)                57.120 Ft/hó

223599/1 hrsz. alatti Ü-01 jelű 23,8 m2 területű üzlethelyiség

————————————————————————————————————————-

 

1. Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata, mint 1/1 arányú tulajdonos, bérbevételre kínálja a 223599/1 helyrajzi számú, természetben a 1221 Budapest, Játék u. 2-12. szám alatti Budafoki Szomszédok Piaca létesítményben található Ü-01 jelű 23,8 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló üzlethelyiséget.

Bérbevételi ajánlatot nyújthat be:

 • az az egyéni vállalkozó, aki az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkezik;
 • az EGT területén székhellyel rendelkező jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § rendelkezésben foglalt átláthatósági feltételeknek megfelel és nincs köztartozása; nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, és nem folyik ellene végrehajtási eljárás;

2. A helyiségben folytatható tevékenység: piacon folytatott kereskedelmi tevékenység

A tevékenységek körét Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 12/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete határozza meg. Amennyiben szükséges, ezzel kapcsolatos bővebb tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Műszaki Irodán, valamint az Általános Igazgatási Csoportnál ügyfélfogadási időben kérhető.

Az Önkormányzat az alábbiakban foglalt profilokat kizárja:

 • jó ízlésbe, erkölcsbe ütköző funkció,
 • helyben fogyasztást lehetővé tevő italboltok,
 • környezetet szennyező tevékenységek,
 • jogszabály által tiltott tevékenységek.

A fenti négy kategóriába eső profil megjelölése az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

3. A bérbeadás időtartama: 5 (öt) év.

4. Az üzlethelyiség berendezése, felszereltsége: üres, illetve igény esetén

–      2 darab infrapanel, 50.000 Ft értékben,

–      split klíma 100.000 Ft értékben,

–      kiépített kamerarendszer 30.000 Ft értékben.

A felszerelt eszközökre vonatkozó igény nyilatkozattal, és a korábbi bérlővel való megállapodás alapján a korábbi bérlőtől az érték megfizetésével közvetlenül átvehető.

Amennyiben a pályázat nyertese a felszerelt eszközökre nem tart igényt, erről nyilatkoznia szükséges. Nemleges nyilatkozat esetén a birtokbaadás a felszerelt eszközök leszerelését követően történik!

5. Bérbeszámítási lehetőség: kizárva. Felújítási, átalakítási munka kizárólag az Önkormányzattal történő előzetes egyeztetés és írásbeli megállapodás alapján kezdődhet meg.

6. A bérleti díjat minden évben az előző évi éves fogyasztói árindex mértékével meg kell emelni az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 24/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 45. § (2) bekezdése szerint. Az emelés esedékessége minden év április 01. napja.

 

7. A bérlő fizetési kötelezettsége a helyiség vonatkozásában:

 • a bérleti díj,
 • a hivatkozott rendelet 45. § (3) bekezdése alapján üzemeltetési díjelőleg, ami 2018. évben 40.317 Ft/hó,
 • a helyiség közüzemi díjai a fogyasztás alapján, az üzemeltetést végző Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. felé (áram-, víz-és csatornadíj, szemétszállítási díj).

 

8. Az önkormányzati rendelet alapján 5 (öt) évre szóló bérleti szerződés esetén 6 havi bérleti díjnak és üzemeltetési díjelőlegnek megfelelő összegű óvadék megfizetése szükséges. Az óvadék megfizetése a helyiség birtokbaadásának feltétele. Az óvadék összege a bérleti szerződés megszűnésekor, amennyiben a bérlőnek nem áll fenn tartozása, és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja vissza a helyiséget, kamatmentesen visszajár.

 

9. A helyiség megtekintése előzetes telefonos egyeztetés után lehetséges.

 

10. A közzététel időpontja: 2018. május 9. (szerda)

 

11. Pályázatok benyújtásának határideje: 2018. június 8. (péntek) 12.00 óra.

 

12. A pályázat mintája a kiíráshoz mellékelve van, illetve az önkormányzat honlapjáról letölthető (www.budafokteteny.hu).

 

13. A pályázatot egy példányban, személyesen, zárt borítékban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Budapest XXII. kerület Városház tér 11. szám fszt./29.).

 

A borítékon kizárólag az alábbi szöveget szabad szerepeltetni:

„Játék u.2-12. szám Ü-01.”

A pályázatok benyújtásakor az ügyintéző az átvétel pontos időpontját (dátum, óra, perc), és a pályázat sorszámát rávezeti a pályázatot tartalmazó zárt borítékra, és egyúttal igazolja az átvétel tényét.

 

14. A pályázatok bontási ideje, helye, módja:

A határidőben beérkezett pályázatok bontása a Polgármesteri Hivatal helyiségében történik a hirdetményi határidő lejártának időpontját követő 5 munkanapon belül.

A pályázatok bontásánál a Vagyongazdálkodási Iroda kettő köztisztviselője, a Gazdasági és Vállalkozásfejlesztési Bizottság tagja és az Önkormányzat jogi képviselője van jelen.

A pályázatok bontásakor ismertetni kell a pályázat sorszámát, a pályázat beérkezésének idejét, az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat az adatokat, amelyek értékelésre kerülnek. A pályázatok értékelése során a megajánlott bérleti díj kerül értékelésre; amennyiben az Önkormányzat nem nyilvánítja eredménytelennek a hirdetményi eljárást vagy nem ír ki versenytárgyalást, a legmagasabb bérleti díjra ajánlatot tevővel köt szerződést.

A pályázatok bontásáról jegyzőkönyv készül.

15./ Pályázatot a hirdetményhez csatolt „Bérbevételi ajánlat” formanyomtatványon kell benyújtani.

A pályázatnak a következő adatokat, nyilatkozatokat kell tartalmaznia:

 • ajánlattevő neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, postázási címe, személyi igazolvány száma és elérhetősége;
 • cég esetén a cég neve és képviselője, székhelye és statisztikai számjele, a képviselő személyes adatai,
 • a helyiségben végezni kívánt tevékenység, az árusítandó termékkör;
 • a megajánlott havi bérleti díj;
 • az ajánlattevő bankszámlaszáma,
 • az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul;
 • az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a hirdetményi felhívás tartalmát megismerte és megértette;
 • az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a megajánlott bérleti díj és óvadék megfizetését vállalja,
 • az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ában foglalt átláthatósági feltételeknek megfelel; és nincs köztartozása; nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, nem folyik ellene végrehajtási eljárás.

Az Önkormányzat a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja, ha az nem, vagy hiányosan tartalmazza az e pont szerinti adatokat, nyilatkozatokat.

16./ A pályázó a pályázatok bontását követő 35. napig ajánlatához kötve van.

17./ Az Önkormányzat jogosult a bontást követő 2 munkanapon belül a hirdetményi eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítani, ebben az esetben az Önkormányzatot szerződéskötési kötelezettség nem terheli, a pályázó ajánlati kötöttsége megszűnik.

18./ Amennyiben a hirdetményi eljárást az Önkormányzat nem minősíti eredménytelennek, eredményt kell hirdetni, vagy versenytárgyalási felhívást kell közzétenni.

Amennyiben az Önkormányzat versenytárgyalás kiírásáról dönt, a pályázókat arról a versenytárgyalást megelőző 8. napig értesíti.

19./ Amennyiben az Önkormányzat versenytárgyalás meghirdetéséről dönt, a versenytárgyalási felhívás kiírásának napján a pályázó ajánlati kötöttsége megszűnik és eldöntheti, hogy a versenytárgyaláson kíván-e indulni. Versenytárgyalás esetén az ajánlati biztosíték összege a versenytárgyalási kiírásban kerül meghatározásra.

21./ Eredményes hirdetményi eljárás esetén a szerződéskötésre határidő: az eredményhirdetés időpontjától számított 20 nap.

22./ Az Önkormányzat a hirdetményi eljárás nyertesének visszalépése esetén jogosult a soron következő helyezett pályázóval szerződést kötni. Ez a jog az Önkormányzatot abban az esetben is megilleti, ha neki fel nem róható ok miatt a szerződéskötésre a hirdetményi eljárás eredményhirdetésének időpontjától számított 35 napon belül a hirdetményi eljárás nyertesével nem kerül sor.

23./ A hirdetményi eljárással kapcsolatban további információ személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodán, dr. Bardócz Tímea ügyintézőtől (1221 Bp. Városház tér 11. fsz. 29. hétfő: 13,30-14,00, szerda: 8.00-12.00, péntek: 8.00-12.00 óra között) vagy a 229-2499-es telefonszámon kérhető.

 

Budapest, 2018. május 8.

 

Karsay Ferenc polgármester

megbízásából

Zathureczky Zsolt

vagyongazdálkodási irodavezető